REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
VKVE Polub nas na Facebooku

1. Organizator i czas trwania loterii

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''VKVE Polub nas na Facebooku'' zwanej dalej "Loterią", lub „Promocją” jest firma Van koppen en Van Eijk z siedzibą w Hadze, Rijn 20, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 grudnia 2016r. i trwa do dnia 15 lutego 2017r., tj. do dnia zakończenia naliczania polubień oficjalnego profilu Organizatora na Facebooku. Loteria zwycięzkich polubień odbędzie się 24 lutego 2017r.

2. Warunki uczestnictwa w Loterii 

2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która w okresie do dnia 15 lutego 2017r., polubi oficjalny profil Organizatora na Facebooku.

2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.

2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien w okresie od dnia 15 grudnia 2016r. do dnia 15 lutego 2017r. polubić oficjalny profil Organizatora na Facebooku;

3.2. Przystępując do Promocji (klikając “Lubię to” w oficjalny profil Organizatora) Uczestnik zobowiązuje się do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii;

3.3. 24 lutego 2017r. Organizator przeprowadza losowanie zwycięzców nagród, o których mowa w pkt od 4.1. poniżej, dalej „Losowanie”. W Losowaniu losowanych jest 17 zwycięzców spośród Zgłoszeń przesłanych do Organizatora w trakcie Promocji. Ponadto, w dniu Losowania losowanych jest 10 Uczestników w celu stworzenia listy rezerwowej zwycięzców nagród, która to lista jest wykorzystana w przypadku gdyby zwycięzca wyłoniony w Losowaniu nie spełnia warunków uprawniających do otrzymania nagrody przewidzianej Regulaminem.

3.4. Losowania przeprowadzane jest przez Organizatora, w jego siedzibie. W losowaniach biorą udział prawidłowo zweryfikowane Zgłoszenia udziału, które oznaczane są po wylosowaniu jako zgłoszenia zwycięskie. Losowanie odbywa się ręcznie spośród losów odpowiadających wszystkim Uczestnikom, którzy w okresie pomiędzy 15 grudnia 2016r. a 15 lutego 2017r. polubili oficjalny profil Organizatora na Facebooku. Liczba losów odpowiada ilości Zgłoszeń. Następnie z pojemnika losowanych jest siedem losów, a kolejność w jakiej zostaną wylosowane odpowiada nagrodom, jakie zostaną przyznane Zwycięzcom. O prawidłowość przebiegu Loterii, zadba Komisja, opisana dalej w p. 6.

3.5.  Jeden Uczestnik, może wygrać tylko jedną nagrodę w trakcie Loterii.

3.6.  Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki Losowania i Losowania Dodatkowego. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

3.7.  Niedopuszczalne jest w trakcie trwania Promocji, wstawianie obraźliwych komentarzy, lub komentarzy przedstawiających Organizatora w niekorzystnym świetle. Uczestnikowi, który stosuje takie praktyki lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

4. Nagrody

4.1. Nagrodami w Loterii są:

   4.1.1. Trzy bony na zakupy w sklepie “Groszek” lub “Groszek XL” o wartości 50,-€.

   4.1.2. Dwa bony na zakupy w sklepie “Groszek” lub “Groszek XL” o wartości 25,-€.

   4.1.3. Jeden bon na wybrany zabieg w salonie “Hofman Atelier” o wartości 50,-€.

   4.1.4. Jeden bon na wybrany zabieg w salonie “Hofman Atelier” o wartości 30,-€.

   4.1.5. Dziesięć zestawów sportowych, w skład których wchodzi torba, koszulka T-shirt, bidon oraz powerbank.

4.2. Pula nagród w Loterii wynosi 280,-€ (nie licząc nagród z p. 4.1.5.). 

5. Odbiór nagrody

5.1. Zwycięzcy nagród są informowani o wygranej, w terminie 5 dni od dnia Losowania, za pośrednictwem wiadomości na Facebooku, wysłanej na konto pod jakim Uczestnik wziął udział w Promocji. Zwycięzcy z listy rezerwowej są informowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości na Facebooku, wysłanej na konto pod jakim Uczestnik wziął udział w Promocji, w kolejności wylosowania, w terminie 5 dni od dnia, w którym dotychczasowemu zwycięzcy bezskutecznie upłynął termin do nawiązania kontaktu. W wiadomości Organizator informuje zwycięzcę o konieczności przesłania danych, o których mowa poniżej. Zwycięzca w celu odbioru nagrody zobowiązany jest przesłać do Organizatora następujące dane i dokumenty: 

   5.1.1. imię, nazwisko oraz adres dla doręczeń zwycięzcy w Holandii wraz z numerem telefonu zwycięzcy; 

   5.1.2. podpisane przez zwycięzcę oświadczenie, iż zwycięzca jest osobą uprawnioną do udziału w Loterii, w myśl pkt 2 powyżej oraz że zwycięzca zapoznał się z regulaminem Loterii i akceptuje jego warunki, a także oświadczenie, że zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów Loterii. Wzór oświadczenia, na wniosek zwycięzcy – po podaniu przez zwycięzcę adresu e-mail - może być przesłany zwycięzcy przez Organizatora drogą elektroniczną.

5.2. Zwycięzca powinien podać dane, o których mowa w pkt 5.1. powyżej w terminie 5 dni od dnia otrzymania wiadomości z informacją o wygranej. Za datę przekazania danych Organizatorowi w przypadku przesyłki tradycyjnej uważa się datę stempla pocztowego lub datę nadania przesyłki kurierskiej uwidocznionej na przesyłce zawierającej dane zwycięzcy, a w przypadku korespondencji email datę nadania korespondencji email z danymi zwycięzcy. Doręczenie przesyłki do Organizatora, powinno nastąpić nie później niż w terminie 4 dni od dnia nadania przesyłki. Dane, o których mowa w pkt 5.1.1. powyżej, oraz dokumenty, o których mowa w 5.1.2. powyżej, w formie załącznika, Uczestnik może przesłać do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: marketing@vkve.nl. W przypadku gdy, zwycięzcy nagród nie przyślą powyższych danych lub dane zostaną wysłane do Organizatora po terminie, nagroda przepada.

5.3. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1 powyżej, są do odebrania w siedzibie głównej Organizatora, po umówieniu spotkania. W wyjątkowych wypadkach, mogą one być wysłane przesyłką kurierską lub pocztową na adres podany przez zwycięzcę. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają i pozostają własnością Organizatora.

5.4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5.5. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 15 marca 2017 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora.

6. Komisja

6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością przebiegu Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2. W skład komisji wchodzą członkowie zarządu firmy Van Koppen & Van Eijk. 

6.3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 

7. Postępowanie reklamacyjne 

7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 15 marca 2017 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 18 marca 2017 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

7.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Van Koppen en Van Eijk
Rijn 20
2491 BG Den Haag
z dopiskiem: Reklamacja loterii – ''VKVE Polub nas na Facebooku''

7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.

7.5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2017r.

7.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora:
Rijn 20
2491 BG Den Haag
Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

Kontakt

Informacje ogólne

071 - 5280859

Szukasz pracy?

070 - 3080690

Czy chciałbyś się z nami skontaktować lub podzielić się czymś z nami?

Wypełnij formularz


Masz pytanie lub chcesz złożyć skargę?

Napisz do nas

Gdzie się mieścimy?

Znajdź najbliższe biuro